Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
dla systemu Obsługa Strumieni Finansowania (OSF)

Wersja 1.1

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Usługi.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu, który stanowi jednocześnie dokument wiążący Usługodawcę i Użytkownika w zakresie warunków i zasad korzystania z Usługi.
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie, w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie powinni dokonywać Rejestracji i korzystać z Usługi, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy określonych Regulaminem.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez inne serwisy, poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych (dotyczy m.in. logowania i/lub rejestracji do OSF z wykorzystaniem usług MCL OPI PIB lub Profil Zaufany). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez usługodawców tych usług, dostępnych w ramach tych serwisów dziedzinowych. W takim przypadku postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do tych usług. Korzystanie z innych usług wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych dla tych usług.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usługi, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Usługi w ramach OSF dedykowane są podmiotom składającym lub oceniającym Wnioski o finansowanie w ramach różnych strumieni finansowania oraz Raporty wpływające do Ministra Nauki (MNiSW), Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach ogłaszanych przez te instytucje naborów.

II. Definicje

 1. Czytelnik wniosku – Użytkownik posiadający Konto, któremu Redaktor wniosku nadał Uprawnienie dostępu do treści dokumentów przygotowywanych w ramach danego naboru (Wniosku, Raportu, innego dokumentu) w OSF i posiada uprawnienie wyłącznie do odczytu. Czytelnik wniosku przed nadaniem mu uprawnienia do dostępu do dokumentów powinien posiadać odpowiednie upoważnienie Wnioskodawcy do realizacji tego rodzaju czynności.
 2. Dane – dane zbierane i przetwarzane w Serwisie, rozumiane w szczególności jako:
  1. dane osobowe dotyczące Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Konta;
  2. wszelkiego typu dane występujące w dowolnej postaci gromadzone na potrzeby tworzenia, składania, procedowania, obsługi oraz oceny Wniosków, Raportów, Decyzji, Umów o finansowanie oraz wszelkich innych dokumentów tworzonych w ramach Serwisu.
 3. Decyzja (decyzja o finansowaniu) – jednostronny akt woli wydany przez jednostkę ogłaszającą nabór, w ramach którego składany był Wniosek, w postaci formalnego dokumentu gromadzonego/tworzonego w ramach Serwisu, zawierającego informacje o rozstrzygnięciu Wniosku i wyniku oceny merytorycznej Wniosku.
 4. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany w celu Rejestracji i założenia Konta.
 5. Konto – przypisany przez Usługodawcę zbiór zasobów, funkcjonalności oraz uprawnień (ról), przysługujących Użytkownikowi w ramach Konta po zalogowaniu do Serwisu, stanowiący jednocześnie środek identyfikacji Użytkownika w Serwisie oraz pozwalający mu zarządzać własnym Profilem i korzystać z odpowiednich Usług. Dostęp do Konta możliwy jest za pośrednictwem Serwisu. Do Konta przypisywane mogą być role pozwalające na uzyskanie przez Użytkownika dostępu do wydzielonych obszarów (modułów) Usługi, dedykowanych procesom składania i/lub obsługi i/lub oceny poszczególnych typów Wniosków, Raportów, innych dokumentów. Mają one bezpośredni wpływ na poziom dostępu do danych, treści i funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Użytkownika, a także poziom praw do zarządzania Wnioskami, Raportami, innymi dokumentami.
 6. Login – indywidualna i unikalna nazwa ustalona przez Użytkownika w procesie Rejestracji, stanowiąca jego indywidualny identyfikator w Serwisie, składająca się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagana wraz z hasłem, do skutecznego logowania do Serwisu.
 7. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta.
 8. MCL (ew. MCL OPI PIB) – system teleinformatyczny „Moduł Centralnego Logowania” dostarczany przez Operatora, zapewniający Użytkownikowi możliwość wykonania procesu uwierzytelnienia za pośrednictwem Konta centralnego w OSF. Pełny regulamin dla systemu MCL dostępny jest tutaj.
 9. Minister – Minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego, będący właścicielem OSF i Serwisu.
 10. Operator – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 188b, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127372, NIP 525 – 000 – 91 – 40, REGON 006746090, administrujący i utrzymujący system OSF w imieniu Usługodawcy. Operator jest uprawnionym podmiotem do reprezentowania Usługodawcy w zakresie niezbędnych działań podejmowanych w związku z prawidłowym dostarczeniem Usług i utrzymaniem OSF, wyznaczonym zgodnie z art. 356 Ustawy.
 11. OSF (lub ZSUN/OSF) – Obsługa Strumieni Finansowania– system teleinformatyczny przeznaczony do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki, raportów wpływających do Ministra, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 12. Profil – informacja o Użytkowniku w ramach Konta w Serwisie.
 13. PSWiN – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 14. Raport – dokument elektroniczny utworzony przy pomocy systemu OSF, składany przez Redaktora wniosku w celu przedłożenia informacji okresowej lub końcowej o wykorzystaniu środków przyznanych Wnioskodawcy w Decyzji lub umowie o finansowanie. Raporty są składane do instytucji wydającej Decyzję, lub z którą zawarto umowę o finansowanie.
 15. Redaktor pomocniczy – Użytkownik posiadający Konto, któremu Redaktor wniosku nadał Uprawnienie dostępu do treści dokumentów przygotowywanych w ramach danego naboru (Wniosku, Raportu, innego dokumentu) w OSF i posiada uprawnienie do jego współtworzenia wraz z Redaktorem wniosku. Redaktor pomocniczy nie ma uprawnień do wysłania opracowywanych dokumentów do instytucji prowadzącej nabór. Redaktor pomocniczy przed nadaniem mu uprawnienia do współtworzenia Wniosku, Raportu, innego dokumentu powinien posiadać odpowiednie upoważnienie Wnioskodawcy do realizacji tego rodzaju czynności.
 16. Redaktor wniosku – Użytkownik działający w imieniu Wnioskodawcy, posiadający Konto z przypisaną rolą uprawniającą go w szczególności do: tworzenia, wyświetlania, wypełniania, uzupełniania, składania wniosków o dofinansowanie projektów, raportów, umów o finansowanie, innych dokumentów wymaganych w ramach danego naboru) w OSF. Redaktor wniosku, dokonuje za pośrednictwem Konta czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim. Działanie w imieniu Wnioskodawcy oznacza również obowiązek odbierania przez Redaktora wniosku korespondencji przesyłanej za pośrednictwem systemu OSF, dotyczącej wniosków, dla których dany użytkownik pełni rolę redaktora głównego oraz stosowania się do treści przekazywanych w ramach tej korespondencji. W każdym przypadku, w którym Redaktor wniosku jest autorem treści danego dokumentu i osobą odpowiedzialną za jego utworzenie oraz składa go za pośrednictwem OSF, powinien posiadać odpowiednie upoważnienie do wykonywania tych czynności nadane przez Wnioskodawcę. Redaktor wniosku opracowując dokument nie jest jego właścicielem, ani danych w nim zgromadzonych, które należą do Wnioskodawcy. Redaktor wniosku w ramach przypisanej mu w Koncie roli, posiada uprawnienie do przydzielania innym osobom dostępu do tworzonego przez siebie Wniosku, Raportu, innych dokumentów (itd.) na poziomie edycji (Redaktor pomocniczy) lub czytania (Czytelnik wniosku). W przypadku, gdy Redaktor wniosku dopuszcza do treści dokumentów osoby wskazane w zdaniu poprzednim powinny one posiadać stosowne uprawnienia Wnioskodawcy w tym zakresie, a Redaktor wniosku powinien je zweryfikować przed ustanowieniem dostępu dla tych osób. Na konto Redaktora wniosku (lub adres e-mail powiązany z tym kontem) trafia korespondencja związana z obsługą danego Wniosku, Raportu.
 17. Regulamin– niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Usługi.
 18. Rejestracja– proces zakładania Konta.
 19. Serwis– internetowa platforma usług elektronicznych dostępna pod adresem URL https://osf.opi.org.pl, prowadzona i zarządzana przez Usługodawcę w ramach teleinformatycznego systemu OSF, administrowana przez Operatora, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą korzystać z Usług dostarczanych przez Usługodawcę w ramach systemu OSF.
 20. Umowa– umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest Usługa świadczona w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
 21. Umowa o finansowanie – dokument elektroniczny gromadzony/tworzony w ramach Serwisu, określający prawa i obowiązki Wnioskodawcy w zakresie przyznanego finansowania na podstawie pozytywnej oceny merytorycznej Wniosku w systemie OSF.
 22. Uprawnienia – prawo do wykonywania określonych działań w systemie OSF przypisane do Konta Użytkownika. Uprawnienia odzwierciedlone są w systemie OSF w ramach ról systemowych, których przypisanie Użytkownikowi skutkuje uzyskaniem przez niego dostępu do zdefiniowanych funkcjonalności systemu OSF w ramach Usługi. Zakres Uprawnień dla Użytkownika w ramach tej samej roli może być różny w zależności od wymogów określonych przez odpowiednią instytucję prowadzącą nabór w ramach danego konkursu.
 23. Usługa – świadczenia realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika, w postaci możliwości korzystania z Konta i przypisanych mu uprawnień oraz innych usług wskazanych w rozdziale V Regulaminu. Usługa świadczona jest w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie, a także na warunkach określanych odpowiednimi regulaminami poszczególnych naborów.
 24. Usługodawca – Minister.
 25. Użytkownik– osoba fizyczna która rozpoczęła proces rejestracji w celu założenia Konta lub posiada już Konto i działa odpowiednio we własnym imieniu lub w imieniu Wnioskodawcy lub w imieniu instytucji prowadzącej nabór. Użytkownik posiadający Konto może dokonywać za jego pośrednictwem czynności zgodnie z Uprawnieniem w Serwisie. Uprawnienia Użytkownika w systemie wynikają z charakteru czynności jakie wykonuje w procesie obsługi Wniosków, Raportów, innych dokumentów w imieniu podmiotów których występuje.
 26. Wniosek – Dokument elektroniczny zawierający prośbę o przyznanie finansowania w ramach jednego ze strumieni finansowania, utworzony w systemie OSF zgodnie z treścią określoną wymaganiami poszczególnych naborów, składany w systemie OSF w imieniu Wnioskodawcy przez Redaktora wniosku.
 27. Wnioskodawca – podmiot w imieniu którego składany jest Wniosek lub Raport. Wnioskodawca jest właścicielem wniosku/raportu oraz danych w nim zgromadzonych.
 28. Współwykonawca – jeden z podmiotów tworzących grupę podmiotów w imieniu której Wnioskodawca składa Wniosek w OSF. Dotyczy tylko wniosków wielopodmiotowych. W tej sytuacji podmiot będący Wnioskodawcą, jest traktowany jako lider grupy, umocowany prawnie do występowania w jej imieniu. Pozostali członkowie grupy są Współwykonawcami.

III. Zasady korzystania z usługi

 1. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu może dokonać każda osoba fizyczna.
 2. Korzystanie z Usługi ma charakter bezpłatny. Usługodawca będzie świadczył Usługę na rzecz Użytkowników przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 3. Korzystać z Usługi może każdy Użytkownik, po utworzeniu i aktywacji Konta oraz akceptacji Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik powinien posiadać w systemie wyłącznie jedno Konto, identyfikowane poprzez powiązany z nim adres e-mail i numer PESEL (bądź typ i numer dokumentu tożsamości – w przypadku osób bez PESEL) podane w trakcie Rejestracji. Korzystanie przez Użytkownika z innego Konta (tzn. bez przypisanego PESEL-u lub danych dokumentu tożsamości) jest dopuszczalne w systemie jedynie w przypadkach szczególnych:
  1. Korzystania z kont pomocniczych utworzonych tylko na potrzeby pełnienia roli Redaktora pomocniczego lub Czytelnika wniosków, lub
  2. Korzystania z kont generowanych przez system w sposób automatyczny (dla ról innych niż Redaktor wniosku), lub
  3. Korzystania z kont pracowników instytucji organizujących nabory wniosków (dla ról innych niż Redaktor wniosku), lub
  4. w innych przypadkach – jeśli wynika to jednoznacznie z wymagań instytucji organizujących nabór wniosków konkursowych.
 5. Użytkownikowi nie wolno:
  1. podawać nieprawdziwych, nieścisłych i nieaktualnych informacji i danych w ramach:
   1. Rejestracji (w Formularzu rejestracyjnym)
   2. uzupełnianych w systemie wniosków, raportów, umów o finansowanie itd.,
  2. korzystać z kont innych Użytkowników,
  3. udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  4. korzystać z więcej niż jednego Konta, z wyłączeniem zapisów ust. 4,
  5. zamieszczać w ramach Konta treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub godność innych osób,
  6. zamieszczać w systemie, przeglądać, pobierać, drukować, udostępniać (itp.) dokumentów, opisów i innych materiałów podlegających ochronie patentowej, ochronie własności przemysłowej lub mogących naruszać patenty, prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, bez zgody i wiedzy uprawnionych do tego podmiotów i osób będących właścicielami tych praw,
  7. przetwarzać danych osobowych innych osób bez uzyskania odpowiednich zgód lub praw do ich przetwarzania,
  8. rozpowszechniać nieprawdziwych lub niezgodnych z prawem informacji na temat świadczonej Usługi,
  9. ingerować w działanie Serwisu lub Usługi, w tym zmieniać kodu strony internetowej lub oprogramowania udostępniającego Usługę, używać lub zamieszczać złośliwego oprogramowania, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
  10. w przypadku, gdy wykonuje czynności z wykorzystaniem Usługi odpowiednio w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy lub instytucji ogłaszającej nabór, ujawniać informacji osobom nieuprawnionym lub nieupoważnionym przez dany podmiot, który reprezentuje.
 6. Właścicielem wniosku o dofinansowanie tworzonego w OSF oraz wszelkich danych w nim zgromadzonych jest Wnioskodawca, czyli podmiot (lub grupa podmiotów) w imieniu którego Redaktor wniosku tworzy, bądź składa Wniosek. Na pisemne żądanie Wnioskodawcy, Operator ma prawo dokonać przeniesienia wniosków zgromadzonych na Koncie Redaktora wniosku na inną osobę, która również posiada konto w systemie OSF z nadaną rolą Redaktora wniosku. Przepisanie wniosku na innego Redaktora wniosków, jest regulowane poniższą procedurą:
  1. Wnioskodawca powinien zwrócić się pisemnie do Dyrektora OPI PIB z prośbą o zmianę Redaktora wniosku. W prośbie należy wskazać m.in.:
   1. numer ID lub rejestracyjny Wniosku, który należy przenieść na nowego Redaktora wniosku,
   2. dane obecnego Redaktora wniosku (w tym login systemowy lub PESEL),
   3. dane Redaktora wniosku na którego należy przenieść dany wniosek/wnioski (w tym login systemowy lub PESEL Redaktora).
  2. Jeśli prośba dotyczy wielu Wniosków należy podać wszystkie numery ID/rejestracyjne Wniosków wraz z danymi ich Redaktorów.
  3. Po weryfikacji danych przesłanych do OPI PIB, administratorzy systemu OSF dokonają próby przeniesienia wskazanego Wniosku/Wniosków na nowego Redaktora wniosków. W sytuacji, gdy wymagane będzie dodatkowe uszczegółowienie zakresu prac, OPI PIB zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Wnioskodawcą w celu wyjaśnienia ww. kwestii.
  4. Prośby o zmianę Redaktora wniosku można kierować:
   1. pisemnie, bezpośrednio na adres OPI PIB:
    Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
    al. Niepodległości 188 B
    00-608 Warszawa
   2. poprzez e-PUAP na adres skrytki: /OPIPIB/SkrytkaESP
  5. Prośby o zmianę Redaktora wniosku, kierowane telefonicznie lub e-mailowo bezpośrednio do Helpdesku OPI PIB przez osoby fizyczne, nie będą rozpatrywane.
 7. Użytkownik, w przypadku gdy działa w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy lub podmiotu ogłaszającego nabór, dokonujących odpowiednich czynności prawnych za pośrednictwem Usług w związku z obsługą procesu ubiegania się o dofinansowanie, rozliczaniem projektu lub jego oceną, zobowiązany jest do stosowania się do wewnętrznych regulacji danego podmiotu w imieniu którego występuje w zakresie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji, w tym danych osobowych.

IV. Rejestracja

 1. Z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, o których mowa w rozdziale III ust. 4 lit. a-d powyżej, rejestracja Użytkownika może nastąpić wyłącznie w drodze wypełnienia Formularza rejestracyjnego za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem innych serwisów (Profilu Zaufanego lub usługi MCL OPI PIB), które w ramach usług świadczonych elektronicznie udostępniają odpowiednie formularze rejestracji do usługi Konta.
 2. Użytkownik przez fakt wysłania Formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. w przypadku, gdy działa w imieniu podmiotu tworzącego lub działającego na rzecz systemu szkolnictwa wyższego, o którym mowa w art. 7 PSWiN albo innego podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach naboru, który jest prowadzony w OSF, jest uprawniony do działania w ich imieniu, w tym reprezentowania i składania oświadczeń woli, a na każde żądanie Ministra lub Operatora, przedstawi stosowne pełnomocnictwa w tym zakresie,
  4. podane dane nie naruszają w jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik działa w systemie w imieniu podmiotów, o których mowa w art. 7 PSWiN albo innych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach naborów prowadzonych w OSF, osoba wykonująca w ich imieniu jakiekolwiek czynności prawne z wykorzystaniem Usług może zostać zweryfikowana w każdym czasie pod względem przysługujących jej uprawnień do wykonywania tych czynności prawnych. Weryfikacja następuję przez pozyskanie informacji z posiadanych przez Usługodawcę lub dostępnych publicznie referencyjnych baz danych, potwierdzających przyznane uprawnienia lub poprzez żądanie stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu danego podmiotu.
 4. Osoba fizyczna wypełnia Formularz rejestracyjny zgodnie z określonymi w nim polami, następnie po wypełnieniu pól akceptuje Regulamin.
 5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, bazując na podanych w nim danych, a także w przypadkach szczególnych, o których mowa w rozdziale III ust. 4 lit. a, b i d, tworzy dla Użytkownika unikalne Konto. Identyfikatorem Konta jest Login.
 6. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Użytkownika i stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy. Jest wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usługi.
 7. Adres e-mailowy podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 9. Kliknięcie w przycisk „Załóż konto” powoduje wysłanie, na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 10. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 11. W momencie zakończenia Rejestracji zostaje utworzone Konto przypisane do loginu podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 12. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą ustanowionego przez siebie loginu i hasła (bądź poprzez konto MCL które zostało uprzednio powiązane z istniejącym kontem Użytkownika w OSF). Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 13. Rejestracja jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług.
 14. W przypadku rejestracji za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub usługi MCL OPI PIB proces rejestracji realizowany jest zgodnie z wymaganiami regulaminów dla tych usług.

V. Usługi elektroniczne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może skorzystać m.in. z:
  1. formularza rejestracyjnego do ustanowienia Konta,
  2. rejestracji za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub usługi MCL OPI PIB,
  3. logowania się do usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Konta,
  4. dostępu do Konta,
  5. informacji publikowanych przez Usługodawcę.
 2. Zakres Usługi jest uzależniony od przypisanych do Konta Użytkownika ról i uprawnień w ramach systemu OSF.
 3. Po zalogowaniu do Konta, Użytkownik będący Redaktorem wniosku ma możliwość m.in.:
  1. tworzenia i redagowania Wniosków/Raportów i składania ich do odpowiedniego podmiotu ogłaszającego w OSF nabory wniosków w ramach różnych strumieni finansowania, tj. Ministra Nauki, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  2. przeglądania, edytowania i usuwania Danych na Koncie, w tym zmiany hasła,
  3. przeglądania, edytowania i usuwania danych w ramach składanego Wniosku/Raportu,
  4. przydzielania uprawnień do stworzonego przez siebie Wniosku/Raportu dodatkowym osobom w charakterze Redaktorów pomocniczych lub Czytelników wniosków, pod warunkiem że osoby te są uprawnione do wykonywania tych czynności w imieniu Wnioskodawców na rzecz których redagowany jest wniosek lub inny dokument z wykorzystaniem Usługi.
 4. Zakres Usługi dla Redaktora wniosku wskazany w ust. 3 może być ograniczony w zależności od reguł przeprowadzania danego naboru w systemie OSF, stanu konkursu, bądź stanu procedowania Wniosku/Raportu/ innego dokumentu w systemie.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik działa w imieniu i na rzecz odpowiedniej instytucji ogłaszającej nabór (MNiSW, NCN, NCBR), dana instytucja może nadać mu Uprawnienie w ramach Konta, o charakterze innym niż Redaktor Wniosku, tj. może przyznać mu role systemowe dedykowane dla osób biorących udział w procesie obsługi wniosków lub ich oceny. Uprawnienia te dedykowane są Użytkownikom działającym w imieniu i na rzecz instytucji ogłaszających nabory będącym w szczególności ich pracownikami merytorycznymi lub osobami działającymi na zlecenie.
 6. Zakres Usługi wskazany w ust. 5 jest definiowany przez instytucje prowadzące nabór na podstawie regulacji, przepisów, i aktów prawnych regulujących przeprowadzanie przez nie naborów konkursowych. Zakres ten może być ograniczony dla poszczególnych Użytkowników i jest uzależniony od przyznanych ról i uprawnień w ramach systemu OSF.
 7. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia prośby o dezaktywację Konta. Zgłoszenie należy kierować do Operatora, poprzez system Helpdesk, którego regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem.
 8. Skutkiem dezaktywacji Konta jest brak możliwości dalszego korzystania z Usługi. Wszelkie dane zgromadzone na Koncie pozostają jednak w bazie danych Operatora z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości, przejrzystości, integralności, rozliczalności i kontroli wszystkich elementów i procesów związanych z przeprowadzeniem konkursów których nabór jest/był prowadzony w ramach systemu OSF.

VI. Warunki techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną stosowną przeglądarką internetową oraz konta poczty elektronicznej działającego w dowolnej domenie. Korzystanie z Serwisu możliwe jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe.
 2. Do właściwego korzystania z Usługi wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną funkcją „cookies” oraz JavaScript, w wersji podanej na stronie głównej systemu OSF.
 3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.
 4. Usługodawca świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z okna serwisowego pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, gdy wdrażane są nowe wersje systemu. W trakcie trwania prac prowadzonych w oknie serwisowym system może być czasowo niedostępny.
 5. O przerwach technicznych poza oknem serwisowym Usługodawca będzie informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Serwisu.
 6. Usługodawcy przysługuje, ze skutkiem natychmiastowym, prawo zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług (dezaktywacji Konta) w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
 7. Informacja o zamiarze dezaktywacji Konta następuje przez złożenie Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany na jego Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 8. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług skutkuje utratą dostępu do Usług.
 9. Operator podejmuje niezbędne działania, aby Serwis i świadczone za jego pośrednictwem Usługi realizowane były w sposób bezpieczny i bez zakłóceń w ich funkcjonowaniu.
 10. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystania sieci Internetowej, a także rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania, tj. wdrożenia odpowiednich polityk bezpieczeństwa informacji oraz przeszkolenia Użytkowników w zakresie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie Serwisu w zakładce – Klauzula informacyjna RODO.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w dostępnej w ramach Serwisu Polityce cookies.
 3. Dane gromadzone w OSF są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
 4. Usługodawca stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, że w celu podnoszenia jakości Usług stosuje pliki „cookies”. Pliki cookies umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Usługodawca gromadzi informacje z plików cookies na własny użytek. Pliki cookies nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookies stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu OSF do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookies mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookies jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania, że plik cookies został przesłany.
 5. Usługodawca oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z dedykowanych im funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Operatorowi telefonicznie na numer telefonu podany na stronie głównej Serwisu lub poprzez serwis Helpdesk do którego link dostępny jest na stronie Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Użytkowników w ramach Konta przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Użytkownika lub wskazanego przez niego Redaktora pomocniczego.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Użytkowników, w szczególności polegające na nieuprawnionym udostępnieniu lub nieuprawnionym ujawnieniu przez nich danych osobowych dostępnych w serwisie lub nieprawidłowe przyznanie dostępu do danych zgromadzonych w Serwisie nieuprawnionym do tego osobom.

VIII. Uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usługi,
  3. odmowy świadczenia Usługi, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail lub dane w formularzu rejestracyjnym,
  4. odmowy świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  5. dowolnej modyfikacji świadczonej Usługi i/lub Serwisu,
  6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów,
  7. dezaktywacji Konta Użytkownika w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Użytkownika,
  8. zaprzestania świadczenia Usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do całości Serwisu lub jego części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca lub Operator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 3. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta.
 4. Usługodawca lub Operator ma prawo dezaktywować Konto, w następujących przypadkach:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub działalności statutowej,
  2. powzięcia uzasadnionych informacji, że dane działania Użytkownika są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub Operatora,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z Regulaminem,
 5. Informacja o dezaktywacji Konta przesyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany na Koncie lub przekazywana innym kanałem komunikacyjnym dostępnym dla Operatora.
 6. Dezaktywacja Konta skutkuje utratą dostępu do Usług.
 7. Usługodawca lub Operator jest uprawniony do usunięcia zredagowanej treści Wniosku jeżeli nie została ona zatwierdzona przez osobę uprawnioną w imieniu Wnioskodawcy i przesłana do instytucji prowadzącej nabór w ramach konkursu. Wniosek taki zostanie usunięty w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

IX. Odpowiedzialność Usługodawcy i Operatora

 1. Usługodawca i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi, jeżeli nie są one następstwem zawinionego działania Usługodawcy i Operatora. Usługodawca i Operator nie są również odpowiedzialni za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownika naruszającego Regulamin.
 2. Usługodawca i Operator nie ponoszą ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy i Operatora (działanie osób trzecich), chyba, że nastąpiły z jego winy,
  3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca i Operator nie ponoszą odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, itp.),
  4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy Rejestracji,
  5. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Usługi,
  6. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
  7. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  8. przerw w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy i Operatora,
  9. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

X. Zgłoszenia

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu, problemy i uwagi techniczne związane z Usługą mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego faktu Operatorowi, telefonicznie na numer telefonu podany na stronie głównej Serwisu lub poprzez serwis Helpdesk do którego link dostępny jest na stronie Serwisu.
 2. Przedmiotem zgłoszenia może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi lub funkcjonowania Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie. Zgłoszenia dotyczące wadliwej realizacji Usługi rozpatruje Operator, z zastrzeżeniem, że jeżeli wadliwe wykonywanie Usługi lub funkcjonowanie Serwisu, wpływa w jakikolwiek sposób na merytoryczny aspekt naboru lub procedowania wniosków konkursowych, merytoryczne kwestie tego wpływu każdorazowo ocenia i rozpatruje podmiot, do którego dany Wniosek był kierowany lub został złożony, ew. w którym jest procedowany (odpowiednio są to: Minister, NCN lub NCBR).
 3. Zgłoszeniu nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi/ Serwisu, wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
  3. działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca lub Operator nie odpowiada.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Wszelkie zgłoszenia są rozpatrywane przez Operatora w sposób indywidualny, z uwzględnieniem jego charakteru oraz wymogów danego konkursu.
 5. Zgłoszenie powinno mieć miejsce niezwłocznie, po wykryciu wadliwego funkcjonowania Serwisu, nie później niż w następnym dniu roboczym, licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia. W sytuacji w której zgłoszenie dotyczy obszaru systemu związanego ze składaniem wniosku konkursowego, dla którego procedura naboru wniosków kończy się w dniu wykrycia zdarzenia, zgłoszenia należy dokonać bezzwłocznie, zarówno do Operatora jak i do instytucji prowadzącej nabór. Zgłoszenia dot. błędów technicznych Serwisu przesłane Operatorowi po terminie zamknięcia naboru mogą przez Operatora zostać uznane za bezzasadne. Rozpatrzenia takich przypadków Operator dokonuje w porozumieniu z odpowiednią instytucją prowadzącą w OSF nabór wniosków.
 6. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do zgłaszającego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Operator rozpoznaje zgłoszenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania go w sposób prawidłowy (zawierający wymagane elementy i niewymagający uzupełnienia). W sprawach zawiłych Operator może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany na Koncie.
 8. Zgłoszenia składane do Operatora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie (dostawcy Internetu, dostawcy usług stowarzyszeni z OSF, itp.) nie będą rozpatrywane.
 9. Operator zastrzega, że nie rozpatruje zgłoszeń dot. kwestii merytorycznych związanych z zamieszczonymi w systemie szablonami wniosków konkursowych, raportów i umów o finansowanie, a także sposobem ich wypełniania i oceny przeprowadzanej w systemie. Wszelkie kwestie merytoryczne rozpatrują odpowiednie instytucje prowadzące nabory wniosków i ustalające dla nich wymagania prawne oraz techniczne (odpowiednio Minister, NCN lub NCBR). Uwagi i zgłoszenia dot. ww. kwestii powinny być kierowane do ww. instytucji, za pomocą oficjalnych kanałów kontaktu przeznaczonych do obsługi danej procedury konkursowej. W przypadku naborów realizowanych przez Ministerstwo jest to system Helpdesk.
 10. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

XI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiących część OSF , w tym do całego OSF jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących OSF lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać OSF lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach
  i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę lub Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie OSF. Usługobiorca który nie zaakceptuje treści zmian regulaminu przy pierwszym logowaniu po jego zmianie, nie będzie mógł korzystać z Usługi.
 3. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Usługodawcę Usług, Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Usługodawcą zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 08.01.2024