Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Podpisywanie plików

W procesie wnioskowania, wszystkie dokumenty podpisane elektroniczne powinny być opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (zwanym dalej: „Rozporządzenie eIDAS”).

W systemie OSF jedynym akceptowanym formatem podpisanych dokumentów (podpis cyfrowy) jest format PDF. W związku z powyższym wymagane jest składanie podpisów elektronicznych w formacie PAdES.

Nie należy mylić podpisu cyfrowego z podpisem zaufanym. Są to dwa odrębne sposoby podpisywania dokumentów.

„Podpis cyfrowy” jest rozumiany jako kwalifikowany podpis elektroniczny posiadający charakter prawny.

Różnice dotyczące podpisu cyfrowego i podpisu Profilem Zaufanym są przedstawione tutaj.

Przed wysłaniem wniosku w zakładce Osoby przygotowujące wniosek należy wskazać osobę upoważnioną do podpisania wniosku. Jeżeli osobą podpisującą wniosek jest inna osoba niż kierownik podmiotu wskazany w sekcji Wnioskodawca, wymagane jest załączenie pliku upoważnienia.

Upoważnienie należy dodać w formie dokumentu formatu PDF.

Fragment formularza wniosku, zakładka "Osoby przygotowujące wniosek". Czerwona strzałka wskazuje opcję "Dodaj plik" w sekcji Upoważnienia do podpisania wniosku.