Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Ruszył nabór wniosków dla 12 edycji programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

01.09.2022 r. ruszył nabór wniosków do programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest finansowanie w trybie konkursowym:

 • wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (moduł „Dziedzictwo narodowe”),
 • wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł „Uniwersalia 2.2”),
 • tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (podmoduł „Uniwersalia 2.1”)

Uczestnicy:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 • inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Centrum Łukasiewicz, – dla których przyznanie środków finansowych w ramach NPRH nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Forma składania wniosków i terminy:

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu OSF od 1 września (czwartek) do 31 października (poniedziałek), do godz. 16.00.

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znajduje się na stronie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Edukacji i Nauki