Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Uruchomienie naboru wniosków do programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w ramach modułu „Fundamenty”

Uprzejmie informujemy, że od 3 kwietnia od godz. 8.00 do 5 maja 2023 roku do godz. 16.00 trwa nabór wniosków w ramach modułu „Fundamenty” w konkursie 13 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Minister Edukacji i Nauki ustala tematy konkursu:

1. „Naród – państwo – terytorium”

Opis: Przedmiotem konkursu pod nazwą „Naród – państwo – terytorium” jest przygotowanie kompendiów, monografii i edycji źródeł prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny wiedzę na temat kształtowania się tożsamości narodowej Polaków; budowy, rozwoju i funkcjonowania państwa polskiego oraz życia społecznego zamieszkującej go ludności.
Program adresowany jest do badaczy zajmujących się dziejami i kulturą Polski od samych początków po współczesność, zainteresowanych rolą szeroko pojmowanych mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków, specjalizujących się w kolejnych epokach, regionach, szczegółowych problemach, jak też autorów syntez i przekrojów.  W sposób szczególny zachęcamy do podejmowania zagadnień do tej pory mało lub w ogóle nie badanych lub takich, które wymagają nowego opracowania, uwzględniającego postęp badań, jak i nowe źródła, ukazujących związki z dziedzictwem antyku i chrześcijaństwa oraz nowożytnej kultury europejskiej, w tym rolę i znaczenie działalności oraz spuścizny papieża Jana Pawła II. W obszarze sztuki, literatury i języka – zjawisk, idei, twórców i dzieł, także tych zapomnianych lub ulegających zapomnieniu, a w swoim czasie odgrywających istotną rolę w życiu narodu, funkcjonujących w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, ukazanych również w kontekście życia codziennego.
Tytułowe kategorie: naród, państwo i terytorium rozumieć należy w szerokim, zgodnym ze specyfiką historii Polski znaczeniu, uwzględniając ponadto dzieje i dorobek wszystkich narodów zamieszkujących tereny państwa polskiego oraz relacje z innymi narodami (m.in. wsparcie, jakiego udzielali Polacy Żydom w okresie niemieckiej okupacji) i państwami, jak też życie i działalność Polaków zagranicą. Kategorie te odnoszą się również do instytucji (np. Kościół katolicki oraz inne denominacje chrześcijańskie) i bytów społecznych (rodzina), które przez wieki w decydujący sposób wpływały na historię narodu polskiego oraz tworzonego przez niego państwa w zmieniających się granicach.

2. „Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI – XVIII wieku”

Opis: Konkurs pod nazwą Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI – XVIII wieku skierowany jest do badaczy relacji pomiędzy Polską a krajami europejskimi w okresie wczesnonowożytnym. Efektem proponowanych projektów badawczych powinny być edycje materiałów źródłowych oraz monografie, prezentujące w węższym lub szerszym aspekcie postrzeganie Pierwszej Rzeczpospolitej w tekstach będących efektem refleksji dokonywanej w różnych językach i kulturach. Ocena przedkładanych do oceny propozycji uwzględniać będzie przede wszystkim stawiane sobie cele naukowe, w opracowaniu których pomocą służyć będą analizowane bądź opublikowane w ramach poszczególnych projektów monografie, archiwalia i artefakty znajdujące się w składnicach akt, bibliotekach, muzeach, jak również zbiorach prywatnych.


Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: kliknij, aby przejść

Wskazówki oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie: kliknij, aby przejść

Zachęcamy do składania wniosków.