Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Uruchomienie naboru wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

Uprzejmie informujemy, że od 11 kwietnia od godz. 8.00 do 12 maja 2023 roku do godz. 16.00 trwa nabór wniosków w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach:

1. „Doskonałość naukowa”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 1. podnoszenie jakości i dążenie do przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych i podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 2. umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
 3. wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
 4. podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
 5. identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
 6. kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki;

2. „Nauka dla innowacyjności”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 1. poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 2. wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 3. upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i innowacyjnością a gospodarką;

3. „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 1. rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 2. rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
 3. wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
 4. badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
 5. prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
 6. badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych, a także postaw patriotycznych,
 7. badanie oraz popularyzację regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,
 8. prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą;

4. „Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:

 1. monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa,
 2. opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej oraz treningu osób w różnym wieku,
 3. prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla:
  1. rozwoju sportu akademickiego, w tym jego promocji, lub
  2. aktywizacji ruchowej i rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami,
 4. identyfikację osób utalentowanych ruchowo, posiadających predyspozycje do szkolenia sportowego,
 5. badanie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań sprawności fizycznej osób w różnym wieku,
 6. profilaktykę urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: kliknij, aby przejść

Wskazówki oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie: kliknij, aby przejść

Zachęcamy do składania wniosków.