Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Role i uprawnienia w OSF

Role systemowe

Każdy użytkownik OSF musi mieć przypisaną do swojego konta przynajmniej jedną rolę systemową.

Rola systemowa wskazuje na aktualny kontekst pracy Użytkownika w systemie OSF. Użytkownicy systemu, w zależności od tego z jaką rolą są aktualnie zalogowani, mogą w nim pracować w różnym charakterze. Logowanie do systemu w określonej roli, zapewnia więc dostęp do pewnego sprecyzowanego zbioru funkcjonalności i uprawnień związanych z obsługą, bądź oceną wniosków lub raportów w systemie OSF.

Jeśli dokonasz rejestracji konta w OSF automatycznie zostanie Ci przypisana rola Redaktora wniosku (RW).
Jest ona jedną z podstawowych ról występujących w systemie. Więcej informacji o tej roli znajdziesz w tym miejscu.

Uprawnienia

Uprawnienia systemowe są skojarzone z rolami systemowymi i dodatkowo doprecyzowują ich działanie, pozwalając na wykonanie konkretnych czynności lub wykorzystanie niektórych funkcjonalności systemu. Uprawnienia działające w ramach tej samej roli systemowej będą się sumować. Uprawnienia systemowe mogą też w OSF być przyznawane poprzez przynależność Użytkownika do dedykowanej grupy np. „Zespół specjalistyczny do spraw oceny wniosków„.

Przykład

Użytkownik logujący się w roli Pracownika NCBR, posiadający uprawnienie „Sekretarz panelu ekspertów” oraz „Zaawansowany opiekun wniosków”, będzie miał łączny dostęp do wszystkich funkcji, które są dostępne dla obu tych uprawnień.

Wybór roli systemowej przy logowaniu

Jeśli będziesz posiadać więcej niż jedną rolę systemową, będziesz musiał wybrać w jakiej roli aktualnie chcesz się zalogować.
Wybór roli mówi w jakim kontekście chcesz aktualnie pracować w systemie.

Rodzaje ról w OSF

Role w systemie OSF można podzielić na dwa główne rodzaje – te przeznaczone dla osób związanych z Wnioskodawcą oraz te dla osób biorących udział w ocenie wysłanych wniosków lub raportów.

Role przeznaczone dla Wnioskodawców

Wnioskodawcę w systemie reprezentuje osoba z przydzieloną rolą Redaktora wniosku.
Tylko ona może w systemie tworzyć i wysyłać wnioski.

Redaktor wniosku ma możliwość przedzielania innym Użytkownikom dostępu do swojego wniosku (lub raportu) poprzez przydzielenie roli pomocniczej – Redaktora pomocniczego lub Czytelnika wniosku. Pozwalają one na wspólną pracę nad wypełnianiem wniosków w systemie OSF.

Jeśli chcesz wiedzieć jak to zrobić i jakie szczegółowe uprawnienia posiadają ww. role, przeczytaj ten wpis.

Role dla Użytkowników biorących udział w ocenie wniosków

Role wymienione poniżej służą do logowania w kontekstach przeznaczonych dla osób zarządzających procesem oceny wniosków/raportów lub biorących w nich bezpośredni udział. Takich ról w systemie jest co najmniej kilkanaście, choć do najczęściej wykorzystywanych w OSF należą:

ROLAInstytucjaOPIS ROLI
Pracownik Ministerstwa
Pracownik NCN
Pracownik NCBR
MNiSW
NCN
NCBR

Daje dostęp do modułów służących do zarządzania obsługą procesu oceny wniosków.

Przeznaczona dla pracowników instytucji prowadzących nabory wniosków dla OSF.

Poziom uprawnień dla danej roli zapewnia przypisanie uprawnień szczegółowych (dedykowanych dla tych ról) lub przynależność do odpowiedniej grupy Użytkowników w strukturze systemu.

Członek zespołu specjalistycznegoMNiSWRola przeznaczona dla członków zespołów oceniających wnioski kierowane do Ministerstwa.

Członek Zespołu Ekspertów NCN

Członek Zespołu Ekspertów zagraniczny NCN

Recenzent NCN

Recenzent zagraniczny NCN

NCNRole przeznaczone dla ekspertów/recenzentów NCN.
Służą m.in. do obsługi oceny merytorycznej wniosków NCN.
Ekspert
(Recenzent)
MNiSW
NCBR
Role przeznaczone dla ekspertów merytorycznych recenzujących wnioski na zlecenie instytucji realizującej nabór.

Wykorzystanie poszczególnych ról systemowych po stronie oceny wniosków zależy od instytucji i zdefiniowanego procesu obsługi danego typu wniosków.